Biyologlar ve TUS Sorunu

Sayın Recep AKDAĞ
T.C. Sağlık Bakanı
ANKARA
03. 08. 2009

Sayın Bakanım,

Halen başkanlığını yürütmekte olduğum Türkiye Biyologlar Derneği olarak, ülkemizde her yıl yaklaşık 5000 mezun veren ve 657 SK hükümleri uyarınca Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilen biyologlar adına, maruz kaldığımız ciddi bir haksızlığı üst seviyede dile getirebilmek için size başvurmam bir zorunluluk halini almıştır.

Sayın Bakanım, yüksek malûmları olduğu üzere 1219 SK hükümlerine dayanılarak 5.4.1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 18.4.1973 tarih ve 14511 no.lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6ncı maddesi B bendinde tıpta uzmanlık eğitiminde asistanlığa atanabilmek için belirlenen koşullar sayılmakta ve B bendi 2,3,5 ve 6 6 ncı ayrımlarda “…fen fakültesi biyoloji bölümü mezunu olmak… gerekir” ibaresi bulunmaktadır.

14/5/2002 tarih ve 2002/4198 sayılı; 19/6/2002 tarih ve 24790 no.lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Geçici 5inci Maddesi ise, “11/4/1928 günlü ve 992 sayılı Kanun ile 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6ncı maddesi hükümlerine göre uzman olma hakkı tanınanlar için kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar bu Tüzük hükümleri uygulanır.” şeklindedir.

Bu ifadeye dayanılarak ve ülkemizdeki biyologlarla ne yazık ki hiçbir biçimde görüşülmeden, meslek kuruluşlarımızla bağlantı kurulmadan, üniversitelerimizden ve biyoloji bölümlerinden görüş alınmadan yapıldığı anlaşılan düzenlemeler uzantısında çıkartılan ve 18/07/2009 tarih ve 27292 no.lu Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/15153 sayılı Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde veteriner, eczacı ve kimyagerler için düzenlenen Geçici Madde 4; “19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir.” ifadesini içermektedir.

Görüldüğü üzere, 2009 tarihli yönetmelikte daha önceki düzenlemelerde bulunan “…fen fakültesi biyoloji bölümü mezunu olmak…” ibaresi bulunmamakta ve bu durum mezunlarımız açısından gerçekten çok yönlü ve büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır.

Şöyle ki, mezunlarımızın istihdamı inanılmayacak ölçüde yetersizken, aldıkları eğitimi çok çeşitli kaynaklar kullanarak geliştiren ve sınava yıllarca hazırlanan mezunlarımızın, sırf mezun oldukları bölüm nedeniyle sınava alınamayacak olmalarının öğrenilmesi, öncelikle Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, ikincil olarak da dernek başkanı olarak bende ve tüm öğretim üyelerimizle dernek üyelerimizde, ve elbette ki tüm öğrencilerimizde çok büyük bir hayal kırıklığı ve haksızlığa uğramış olma duygusu yaratmıştır.

Bu durum, aynı fakültenin kimya bölümü mezunlarına halen hak tanınmasıyla birleştirildiğinde, meslek adına gerçekten de son derece yaralayıcı olmaktadır. Sayın Bakanım, tüm öğrenim hayatları süresince sadece bir yarıyıl genel biyoloji okuyan, hiçbir mikrobiyoloji formasyonu doğal olarak bulunmayan kimya bölümü mezunları tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında tıpta uzmanlık eğitimi almaya aday olabilirlerken, öğretim yaşamlarında temel olarak anatomi, histoloji, sitoloji, fizyoloji, genetik, moleküler biyoloji, organik kimya, biyokimya, genel mikrobiyoloji, laboratuar teknikleri gibi temel dersleri uzantısında embriyoloji, endokrinoloji, hücre ve doku kültürü, enzimoloji, immünoloji, parazitoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji, protozooloji, mikrobiyal genetik, epidemiyoloji, hijyen ve sanitasyon, kalıtsal hastalıklar, tıbbi bitkiler, ekotoksikoloji ve çevre sağlığı, biyoinformatik gibi çağımız gereklerine göre düzenlenmiş çok özel başka dersler de görerek mezun olan biyologlardan bu hakkın esirgenmesinin mantığını anlamakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Kaldı ki, sözkonusu yönetmeliğin fen fakültesi biyokimya bölümü (%40 oranında biyoloji, %60 oranında kimya ağırlıklı eğitim gören) mezunlarını da kapsam dışı bırakarak sadece kimya mezunlarını düzenlemeye alması son derece ilginçtir.

Bu durum muvacehesinde ve almış oldukları eğitim doğrultusunda biyoloji bölümü mezunlarına haklarının teslim edilmesi son derece büyük önem arz etmektedir. TUS uygulamalarında belli bir kontenjan dahilinde biyologlara mutlaka yer verilmesi, temel bilimler ve uygulamalı bilimler arasında kesinlikle olması gereken köprünün kurulmasını sağlayacaktır. Sayın Bakanım, yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacılar arasında çok sayıda biyolog bulunmakta, çok önemli tedavi yöntemlerini araştıran uygulama merkezlerinde de kesinlikle multidisipliner çalışmalar yapılmaktadır, zaten çağdaş bilim dünyasında aksi de düşünülemez.

Ayrıca, yıllarını TUS’a hazırlanarak geçiren ve yabancı dil aşamasını geçerek sınava tekrar girecek olan mezunlarımızın maddi ve manevi mağduriyetlerinin had safhada olduğu aşikârdır. Bu durumdaki mezunlarımızdan büyük bir kısmı yasal yollara giderek yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali davası açmışlardır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde hazırlanmakta olan sınav başvuru kılavuzunda öncelikle bu durumdaki adaylar için kazanılmış hakların korunması yoluna gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu yola gidilerek idare mahkemelerinin meşgul edilmesi de büyük ölçüde engellenmiş olacaktır.

Sayın Bakanım, dünyamızın biyoloji çağını yaşadığı bir dönemde, biyologlar için istikrarlı bir düzenleme yapılması gerektiği açıktır. Gelecek kaygısı içindeki genç nesiller adına istirhamımın kabulünü diler, gereğini saygılarımla müsaadelerinize arz ederim.

Dr. Alev Haliki UZTAN

Türkiye Biyologlar Derneği Genel Başkanı

“Biyologlar ve TUS Sorunu” üzerine 12 yorum

 1. Dr. Alev Haliki UZTAN’ I ŞİDDETLE KINIYORUM. Son başvuru tarihi 17 ağustos olan TUS sınavına hiç bir tıp dışı fakülte mezunu başvuramadı. Yanlış bir bilgilendirme olduğunu belirtiyor ve Kimyagerlere saldırarak bir hak almaya çalışmanızı cahilce buluyorum. Kimyagerler TUS sınavında sadece biyokimya tercih edebiliyor (Fakülteleri tercih edebilme hakkı kaldırılmadan önce bir de farmakoloji vardı). Bu da zaten maksimum 2-7 tercih hakkı ki tüm şehirleri yazarsan! Zaten bir biyolog asla bir kimyager kadar biyokimya bilemez, çünkü çok zayıf bir kimya ve organik kimya eğitiminden geçiyorlar onu da zorla! Sizin bunu bilmiyor olmamanız beni üzdü! Ve de çok bencilce bir yaklaşımla diğer tıpla uğraşmak isteyen kimyagerlere saldırmanız da hoş görülemez.

 2. Sayın Alev Haliki yazmış olduğu bu mektupla kimyagerlerin tus ‘ a girmeyi haketmediğini savunan bir ibare kullanmamış sadece kıyaslama yapmıştır. nitekim biz biyologlar da gidip farmakoloji alanında bir uzmanlık istemiyoruz. takdir edersiniz ki 4 yıl boyunca mikrobiyoloji alanında pek çok ders almış biz biyologların tıbbi mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi hakkı istemesi çok normal bir olgudur; ve hocamızın da 4 yıl boyunca büyük emek sarf ederek yetiştirdiği öğrencilerinin hakkını savunması kınanılacak değil alkışlanacak bir davranıştır.

 3. Sayın Mehtap KARA değerli hocamızı KINAMADAN ÖNCE son çıkan yasayı dikkatlice bir kez daha okumanızı tavsiye ederim. Burada biz biyoloklara karşı cepe alacağnıza bizimle bütünleşmeniz gerektiğni vurgulamama gerek yoktur umarım; çünkü son çıkan yasa gösteriyor ki kimya, eczacılık ve veterinerlik bölümleri içinde kesin bir karar alınmamıştır. Daha açık konuşmamız gerekirse biyologlar susturulduktan sonra sıra size de gelecektir. Eğer biyologların hakları ellerinden alınırken bu olaya seyirci kalırsanız sıra size geldiğinde yanınızda size destek olacak kimse kalmayacaktır. Lütfen bu konuyu bir kez daha düşünüp doğru kişileri kınamanızı tavsiye ederim.

 4. Sayın Mehtap Kara nın yorumunu tam anlamıyla bir fiyasko olarak görüyorum.Bu yorumun bir FEN-FAK mezunun yapabilmiş olduğuna bir türlü inananamadım.kaldıki biyokimya konusunda sarfettiği sözler ise başlıbaşına bir FİYASKODUR..kimyanın bize gösterilen tüm kollarını en az sizin kadar iyi alıyoruz merak etmeyin.özellikle BİYOkimya hususunu sizinle tartışmam bile.hatta BİYOLOJİ bölümünün BİYOkimya konusunda daha iyi olduğu BOŞ bir LAKIRDI değil GERÇEğin ta kendisidir..

 5. DR. Alev HALİKİ UZTAN ‘ı şu yönden kınıyorum, biologların hakkını geri almak için kimyayı ele alması gerekmıyor. kımyagerler ıcın olan yasada gecıcı bır yasa burda kimya ya gecıcı olarak verılmıs hakkı elestırmek yerıne birlik olunabilirdi, kimse var olan bir hakkının bir anda elınden alınmasını istemez..
  hocamızın hakkını geri almak için yaptığı bu girişim güzel bir girişim sonucda bu durumdan kimyagerlerde biologlarda magdur ancak bu girişimde bulunurken kimyayı karşısına almak yerine birlik olmaya davet edebilirdi.
  hocamızın dilekçesinden “kimyagerler aldıkları eğitimle bu hakkı kazanmayı hak etmiyorlar ,kimyagerlerin yerine biologlara verilmesi gerekirdi”gibi bir anlam çıkıyor.kimyagerlerin ayagını kaydırmak yerine geçiçi değilde hakkımızda kalıcı bir yasa çıkması için uğraşılabilir.
  benım bılgım senınkını gecer gibi çocukca kıyaslarda çok yersiz…

 6. öncelikle kıyaslama yaparak ya da yapmayarak eleştirilerini sunan herkese saygılar…ben de tuszede adayıyım.kulağa biraz tuhaf geliyor bu tabir ama öyle.biyoloji 3.sınıf öğrencisiyim.geç kalmamak adına geçtiğimiz yaz tatili döneminde tus kitaplarını almaya ve hazırlanmaya karar verdim ta ki yeni hükümleri öğrenene kadar..ilk olarak; uzmanlık yapılan alanların isimlerinde geçen bir ”BİYO” ibaresi var-şöyle ki BİYOKİMYA/MİKROBİYOLOJİ..uzmanlık dalına ismini vermiş bir branş nasıl olur da hak ettiği bir sınavdan mahrum bırakılır aklım hayalim almıyor kaldı ki iş alanı bu kadar yağmalanmış bir bölüm olduğu halde.ayrıca senin bölümün hak etmiyor,benim bölümüm hak ediyor tartışması da çok yersiz.girilen sınav içeriği ve belirlediği kriterler kimin hak edip kimin etmediğini gayet iyi belirliyor..son olarak umarım bu haksızlık en kısa zamanda çözüme ulaşır ve adalet yerini bulur…saygılar…

 7. Lütfen kimse kimsenin emeğini hiçe saymasın!Yıllarca çalışıp isteyerek biyoloji bölümünü tercih eden,4 yıl boyunca donanım kazanmalıyım diye çabalayıp staj yaptığında bile ücret verilmeyen ve buna rağmen o laboratuvar senin bu laboratuvar benim koşturan,bilgi birikiminin üzerine yeni birşeyler koymaya çalışan fakat buna rağmen mezun olduğunda sudan çıkmış balığa dönerek iş bulamayan binlerce biyolog var.Tıp alanı biyologlarla tamamen kopuk bir alan değil .Biz mikrobiyoloji,biyokimya histoloji,sitoloji,parazitoloji,immunoloji gibi alanlarda işimizi severek yapıyoruz lanetine değil.Gördüğümüz derslerde uzmanlaşmak istememiz kadar doğal bişey yok.Kıyaslama yapılmadan herkes layık olduğu muameleye tabi tutulmalı ve binlerce biyoloji mezunu boş dolaşmak yerine laboratuvarlarda tıp bilimi dallarında araştırmaları yürütüp tıp bilimine katkı sağlayabilmeli.Hakkımız elimizden alınmadan fırsat verilmeli ki bizde boşa okumadığımızı kanıtlayabilelim.

 8. İşin garibi biyoloji (canlı bilimi) gibi tıbbın anası olan bir bölümün neden saf dışı bırakıldığını merak ediyorum.
  Doğrusu şu olacaktır aslında üniversite hastanelerini de tıp dışı alanlara açmak tus sınavına girenleri sen sadece araştırma hastanelerini tercih edebilirsin dayatmasından kurtarmak ancak böylelikle daha doğru ve sağlıklı hizmet verileceğini düşünemiyorlar daha doğrusu bunu yapmak işlerine gelmiyor anlaşılan…Artık birilerinin ne alıp veremediği varsa biyoloji ve biyolog la!!!

 9. Kanserle uğraştığım için yazdığımdan yaklaşık 20 gün sonrasından beri bu siteye girmemiştim. Sayın Yasemin Jnaz hanıma teşekkür ediyorum. Onun dışında Alev hocanın, hatta bir hocanın böyle bir yaklaşımının doğru olmadığını, 2009 Eylülde Tusa girememiş hatta girse bile sadece biyokimya yazabilen yani hiç bir biyoloğun alanını işgal etmeyen FEN FAK mezununa saldırmayı hala doğru bulmuyorum. Yüksel KARABULUT YAŞINIZIN ÇOK KÜÇÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR, yanlışlıkla öyle şeyler yazdığınızı düşünmek istiyorum. Ben hakaret etmek için yazmadım, büyük bir üniversitenin biyoloji bölümünün verilen kimya derslerini biliyorum. Organik Kimyanızın durumundan haberdarım, lütfen bu işi kıyasa dönüştürmeyelim. Hepimiz bir birlik olarak bu işi çözümleyelim. Bu davada sonuna kadar yanınızdayım ama Alev hocanın dediği gibi onların hakkı değil bizim hakkımız olayına katılmıyorm, çünkü kulvarlarımız farklı ,hiç bir uzmanlık alanınızı işgal etmiyoruz. Saygılarımla

 10. yaşım gayet yerinde mehtap hanım merak etmeyin.yaşımın küçük olduğunu söyleyerek sözde bana kinayeli bir hakarette bulunmak istemişsiniz ama bence sadece sarf ettiğiniz sözleri saklamaya çalışmışsınız.ama sorun değil,yazdığım hiç birşeyi yanlışlıkla yazmadım hala arkasındayım.şunu da unutmayınki YAZDIĞINIZ ŞEYLERE bir cevap olarak yazmıştım.sonuçta biyoloji mezunları haklarına saldıran ilk sizsiniz.Bence SİZ yaşça biraz daha olgunlaşmak durumundasınız.
  ACİL ŞİFALAR DİLERİM….

 11. sayın mehtap hanım
  bir biyolog olarak sizin kadar organik kimya üniversite de eğitim
  verilmemiş olabilir ancak aldığımız dersler gereğince biz bunu zaten (örneğin moleküler biyoloji) yapıyoruz evet bir birlik olup hareket etmek yerine sizin sadece organik anorganik diye derslere başlamanız gerçekten çok komik ve üzücü sizinle bizim tabiiki kıyasımız olamaz sizde bizim aldığımız dersleri almıyosunuz hadi hoppa bir tartışma var mı böyle bişey lütfen konuya o şekilde yaklaşmayın….

 12. hocamıza haklarımızı savundugu için çok teşekkürler keşke hepimiz onun kadar irademizi ortaya koyup ziraat ve hekim odalarının haklarımızı gasp etmesine karşı duruş sergileyebilsek ..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir